Baarn

Regio Eemland

 

In de gemeente Baarn zijn prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente, Het Gooi en Omstreken en HGO rond de thema’s omvang en beschikbaarheid van de sociale voorraad, betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid en huisvesting specifieke doelgroepen. 

 

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

Baarn

Een fijne woning voor iedereen

De gemeente Baarn heeft in 2019 de mogelijkheden onderzocht om de woonruimteverdeling anders te organiseren; hierbij was ook Het Gooi en Omstreken betrokken. Het onderzoek heeft erin geresulteerd dat Baarn met ingang van december 2019 participeert in WoningNet Eemvallei. 

Lees meer

Jaarlijks verhuurt Het Gooi en Omstreken 450 tot 500 woningen. In Baarn werden in 2019 vijf woningen opnieuw verhuurd. Bij toewijzing was 89% van de woningvoorraad in Baarn bereikbaar voor de laagste inkomens. Eemland Wonen voert de gemeentelijke taakstelling met betrekking tot het huisvesten van statushouders uit.

De kernregio van Het Gooi en Omstreken is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) omdat ruim 84% van het bezit van Het Gooi en Omstreken in de Regio Gooi en Vechtstreek ligt, die onderdeel is van de MRA. Baarn valt niet in de MRA en als Het Gooi en Omstreken er zou willen bouwen, zou daarvoor ontheffing moeten worden aangevraagd. In overleg met de gemeente is besloten dit voor Baarn niet te doen; Het Gooi en Omstreken mag in Baarn daarom geen uitbreidingsinvesteringen doen. Als in Baarn in een later stadium hulp nodig is bij het realiseren van de nieuwbouwopgave, dan kan Het Gooi en Omstreken alsnog, in overleg met de gemeente en de collega-corporaties, een ontheffingsverzoek indienen.

In 2019 gaf Het Gooi en Omstreken in de gemeente Baarn € 84.720 uit aan onderhoud. Het betrof voornamelijk standaard onderhoud, zoals schilder- en voegwerk.

Woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken wil aansluiten bij de lokale behoeften en zichtbaar aanwezig zijn in
de buurt. De corporatie praat met bewoners over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid
en zelfredzaamheid.

Lees meer

Het Gooi en Omstreken houdt structureel toezicht op de veiligheid en netheid in het complex, de straat en de buurt. Ale er problemen ontstaan worden die opgepakt, waar mogelijk in
samenwerking met bewoners en stakeholders.

Sinds 2016 wordt er door Het Gooi en Omstreken extra ingezet op leefbaarheid in en om complexen en woningen. Hiervoor zijn woonconsulenten aangesteld die problemen aanpakken, zoals bijvoorbeeld:

  • vervuiling van portieken, achterpaden, galerijen en trappenhuizen;
  • verwaarlozing van tuinen;
  • opslag van goederen als huisraad en fietsen in algemene ruimten en parkeergarages.

Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk te voorkomen dat bewoners betaalproblemen
krijgen en ingeval er al betaalproblemen zijn hulp te bieden of toe te leiden naar hulp.
Ter voorkoming van huurachterstanden voeren wij zelf een actief beleid als er een betalings-achterstand is ontstaan. Naast de betalingsherinneringen zoeken wij, indien betaling uitblijft, zelf actief telefonisch of schriftelijk contact met de huurder. Indien er geen contact tot stand komt, gaan onze medewerkers onaangekondigd op huisbezoek. Bij het merendeel van de huisbezoeken kan de huurder daadwerkelijk worden geholpen met zijn/haar betalingsproblemen.

Een duurzame maatschappij

In de gemeente Blaricum valt de gemiddelde energie-index van 1,08 binnen het bereik van een voormalig Label A. Het bezit in de gemeente Blaricum is daarmee op het gewenste niveau.
In 2019 hebben hier in dit verband geen activiteiten plaatsgevonden.

Media

Cijfers per gemeente:

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

\

Blaricum

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

\

Hilversum

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.330. Er zijn 3.159 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

\

Baarn

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Laren

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 884 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 837 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Wijdemeren

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.066 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Gooise Meren

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Bunschoten

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.091 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.070 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.