Blaricum

Regio Gooi en Vechtstreek

 

De regionale woonvisie voor de regio Gooi en Vechtstreek is vastgesteld door de gemeenten in de regio, ook door de gemeente Blaricum. De gemeente Blaricum heeft aan deze regionale woonvisie een lokale invulling gegeven. Op basis hiervan zijn in 2018 nieuwe prestatieafspraken opgesteld tussen de gemeente, Het Gooi en Omstreken en de HGO, met een doorkijk naar 2022. Er zijn afspraken gemaakt over beschikbaarheid en betaalbaarheid, nieuwbouw en doorstroming, verduurzaming en leefbaarheid.

 

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

Blaricum

Een fijne woning voor iedereen

Vrijkomende sociale huurwoningen worden in Blaricum aangeboden aan woningzoekenden via Woningnet. Het huurbeleid bepaalt de hoogte van de huur voor de nieuwe bewoner. Het Gooi en Omstreken streeft ernaar om minimaal 80% van haar totale sociale huurvoorraad bereikbaar te houden voor de laagste inkomens; in 2019 was dat 83%. In Blaricum was 64% bereikbaar. Het percentage verschilt per gemeente en is afhankelijk van het soort woningen,
de grootte ervan en het aantal WWS-punten.

 

Lees meer

Jaarlijks worden tussen de 450 en 500 woningen opnieuw verhuurd bij Het Gooi en Om-
streken. In Blaricum waren er in 2019 39 nieuwe verhuringen. Maximaal 25% van de vrijkomende woningen wordt met voorrang aan inwoners van de gemeente Blaricum aangeboden. In 2019 was dit in Blaricum 15%.

Het Gooi en Omstreken wil bijdragen aan het behalen van de gemeentelijke taakstelling met betrekking tot statushouders. In Blaricum zijn vijf statushouders gehuisvest in drie woningen.

In Blaricum is Het Gooi en Omstreken in het vierde kwartaal van 2019 gestart met de sloop van de voormalige brandweerkazerne in het dorp Blaricum. Op de locatie worden zeven nieuwe grondgebonden woningen gebouwd. De gemeente heeft, voordat dat wettelijk verplicht werd, gevraagd de woningen zonder gasaansluiting te realiseren en heeft besloten een bijdrage te leveren aan de meer-investering die hiervoor noodzakelijk is.

In De Blaricummermeent wordt een wooncomplex gerealiseerd met dertig appartementen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In september 2019 is de koopovereenkomst met de gemeente Blaricum, de huurovereenkomst met zorginstelling Sherpa en de bouwteamovereenkomst met aannemer Van Wijnen ondertekend. Het complex moet in de zomer van 2020 klaar zijn.

Aan regulier en planmatig onderhoud werd in Blaricum in het verslagjaar € 1.260.501
uitgegeven. Een groot deel hiervan werd gebruikt voor badkamerrenovaties en schilderwerk.

Woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken wil dat haar bewoners in een prettige buurt kunnen wonen. Als wijkspeler is de corporatie betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van de woonomgeving. Op die basis neemt de corporatie, samen met bewoners, gemeenten en andere partners, verantwoordelijkheid. Daar waar nodig investeert Het Gooi en Omstreken in wijkvoorzieningen.

Lees meer

Bewoners worden waar nodig op de geldende regels gewezen in een gesprek of door middel van flyers en burenbordjes. Door de burenbordjes, waarop de ‘huisregels’ van een complex grafisch zijn weergegeven, zijn bewoners zich bewuster van het feit dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een omgeving die schoon, heel en veilig is.

Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk te voorkomen dat bewoners betaalproblemen krijgen en als er al betaalproblemen zijn hulp te bieden. Ter voorkoming van huurachterstanden voeren wij zelf een actief beleid als er een betalings-achterstand is ontstaan. Naast de betalingsherinneringen zoeken wij, indien betaling uitblijft, zelf actief telefonisch of schriftelijk contact met de huurder. Indien er geen contact tot stand komt, gaan de medewerkers van Het Gooi en Omstreken onaangekondigd op huisbezoek. Bij het merendeel van de huisbezoeken kan de huurder daadwerkelijk worden geholpen met zijn of haar betalingsproblemen.

Een duurzame maatschappij

In de gemeente Blaricum valt de gemiddelde energie-index van 1,08 binnen het bereik van een voormalig Label A. Het bezit in de gemeente Blaricum is daarmee op het gewenste niveau.
In 2019 hebben hier in dit verband geen activiteiten plaatsgevonden.

Media