Bunschoten

Regio Eemland

 

De prestatieafspraken 2017-2021 die in Bunschoten zijn opgesteld, zijn gebaseerd op de volkshuisvestelijke thema’s uit de woonvisie van de gemeente. Dit zijn verkoop en liberalisatie, betaalbaarheid, verduurzaming, langer zelfstandig wonen en leefbaarheid.

 

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.091 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.070 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

Bunschoten: Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk

Een fijne woning voor iedereen

Bunschoten ligt in de regio Eemvallei. Ook hier is de vraag naar sociale huurwoningen veel groter dan het aanbod. In Bunschoten was in 2019 81% van de woningvoorraad bereikbaar voor de laagste inkomens.  

Lees meer

Jaarlijks komen er bij Het Gooi en Omstreken 450 tot 500 woningen opnieuw in de verhuur. In 2019 waren dat er in Bunschoten 62. In de huisvestingsverordening staat dat maximaal 25% van de aangeboden woningen onder de noemer lokaal maatwerk mag worden toegewezen. Dit zal vooral bij nieuwbouw worden toegepast, in de eerste plaats voor doorstromers. De effecten hiervan worden inzichtelijk gemaakt in de voortgangsmonitor van de prestatieafspraken.

Het Gooi en Omstreken is bereid de gemeente Bunschoten te helpen bij het realiseren van haar taakstelling als het gaat om het huisvesten van statushouders. In 2019 zijn er in Bunschoten twaalf statushouders gehuisvest in drie woningen. 

De wooncoaches van Het Gooi en Omstreken legden in Bunschoten in 2019 40 huisbezoeken af.

In Bunschoten is Het Gooi en Omstreken in september 2019 gestart met de bouw van 35 appartementen en 26 eengezinswoningen op Rengerswetering Eiland 3. Oplevering zal, als alles volgens plan verloopt, plaatsvinden in de zomer van 2020. Daarnaast is met de gemeente Bunschoten overeenstemming bereikt over de realisatie van 52 appartementen op Eiland 4.

Aan onderhoud van het bezit, zowel regulier en planmatig als bij mutatie, gaf Het Gooi en Omstreken in 2019 in Bunschoten € 1.827.643 uit.

Woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken wil aansluiten bij de lokale behoeften en zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. De corporatie praat met bewoners over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid.

Lees meer

Het Gooi en Omstreken wil aansluiten bij de lokale behoeften en zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. De corporatie praat met bewoners over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid. 

Sociale verbinding tussen bewoners heeft vaak een positieve invloed op het gevoel van veiligheid, de binding met de woonomgeving en de leefbaarheid. Daar waar mensen in toenemende mate kwetsbaar zijn, zet Het Gooi en Omstreken meer in op verbinding tussen mensen. Bijvoorbeeld in een complex waar mensen veel overlast van elkaar ondervinden, of de leefbaarheid op een andere manier onder druk staat. Dit is maatwerk per complex, straat of buurt. 

Onder de noemer Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen zijn in het verslagjaar gesprekken gestart tussen de gemeente en Het Gooi en Omstreken. Doel is te komen tot gezamenlijke afspraken op dit punt, zoals dat onder meer ook in de gemeente Hilversum is gebeurd.

Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk te voorkomen dat bewoners betaalproblemen krijgen. Ter voorkoming van huurachterstanden wordt een actief beleid gevoerd, onder meer door huisbezoeken aan bewoners met een beginnende achterstand

Een duurzame maatschappij

In de gemeente Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken al diverse energieverbeteringsprojecten opgeleverd. Hierdoor is de gemiddelde energie-index van 1,14, ofwel binnen het bereik van een voormalig Label A. Het bezit in de gemeente Bunschoten is op dit punt op het gewenste niveau. 

Media

Cijfers per gemeente:

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

\

Blaricum

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

\

Hilversum

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.330. Er zijn 3.159 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

\

Baarn

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Laren

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 884 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 837 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Wijdemeren

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.066 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Gooise Meren

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Bunschoten

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.091 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.070 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.