Gooise Meren

Regio Gooi en Vechtstreek

 

ln 2019 hebben de gemeente Gooise Meren, de corporaties die in de gemeente bezit hebben en de gezamenlijke huurdersorganisaties kaderafspraken gemaakt voor de periode 2019 tot en met 2025. In de kaderafspraken komen thema’s aan de orde als betaalbaarheid, leefbaarheid en bijzondere groepen. Ze vormen samen met de productieafspraken die met iedere woningcorporatie afzonderlijk zullen worden gemaakt, de prestatieafspraken. 

 

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

Gooise Meren: Muiden, Bussum

Een fijne woning voor iedereen

Woningzoekenden in de gemeente Gooise Meren staan ingeschreven bij WoningNet. De gemeente wil dat er in elke wijk en buurt betaalbare woningen zijn en wil hier door middel van nieuwbouw op sturen. Het Gooi en Omstreken wil ten minste 80% van de totale sociale huurvoorraad bereikbaar houden voor de laagste inkomens. In Gooise Meren was dat in 2019 81%.  

Lees meer

Jaarlijks worden er bij Het Gooi en Omstreken 450 tot 500 woningen opnieuw verhuurd. In Gooise Meren waren er in 2019 37 nieuwe verhuringen. 

In 2019 werden er in Gooise Meren vijf statushouders gehuisvest in drie woningen. Hiermee heeft Het Gooi en Omstreken een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke taakstelling met betrekking tot het huisvesten van statushouders. 

Er is in Gooise Meren sprake van groei van kleine huishoudens, vergrijzing en een veranderende woonvraag. Er is een sterke behoefte bij de gemeente om betaalbare sociale huurwoningen toe te voegen en doorstroming te bevorderen. Concreet zijn er plannen voor nieuwbouw op de Ankerplaats in Muiden. Het bouwplan omvat de realisatie van 42 woningen; hiermee wil Het Gooi en Omstreken vooral de doorstroming in de wijk Mariahoeve bevorderen. De bestemmingsplanprocedure is gestart in september van het verslagjaar en loopt door tot in 2020.

Aan het onderhoud van het bezit in Gooise Meren werd door Het Gooi en Omstreken in 2019 € 1.061.110 uitgegeven. Er loopt ook een groot onderhoud-project, in Bussum. Hiervoor is in de meerjaren onderhoudsbegroting vooralsnog een bedrag opgenomen van € 652.655; hiervan werd in 2019 € 572.941 uitgegeven.

Woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken wil aansluiten bij de lokale behoeften en zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. De corporatie praat met bewoners over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid. 

Lees meer

In 2019 heeft Het Gooi en Omstreken in Gooise Meren meegewerkt aan een initiatief van netwerkbeheerder Stedin om mensen bewust te maken van de gevaren van illegale hennepteelt. In een container in het centrum van Bussum werd een minihennepkwekerij nagebootst en een expositieruimte ingericht. Ook politie, Liander en collega-corporaties namen deel aan de actie, waarvoor veel belangstelling was. Het voorkomen van hennepteelt is een van de manieren om wijken en buurten schoon, heel en veilig te houden.

Iedere woningcorporatie heeft te maken met bewoners met bijvoorbeeld een huurachterstand en bewoners die overlast veroorzaken. Het Gooi en Omstreken heeft met andere woning-corporaties, gemeenten, zorgaanbieders en het regionaal urgentiebureau in de regio Gooi en Vechtstreek samenwerkingsafspraken gemaakt voor een gezamenlijke, regionale aanpak ‘Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen’. Partijen hopen met het bundelen van hun krachten problemen snel in beeld te krijgen en te voorkomen dat ze groter worden. 

Een duurzame maatschappij

In de gemeente Gooise Meren heeft Het Gooi en Omstreken de afgelopen jaren diverse
energieverbeteringsprojecten opgeleverd. De gemiddelde energie-index van het bezit van
de corporatie is hierdoor 1,29, dat wil zeggen binnen het bereik van een voormalig Label B
(EI 1,21 – 1,40).

Media

Cijfers per gemeente:

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

\

Blaricum

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

\

Hilversum

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.330. Er zijn 3.159 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

\

Baarn

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Laren

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 884 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 837 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Wijdemeren

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.066 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Gooise Meren

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Bunschoten

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.091 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.070 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.