Hilversum

Regio Gooi en Vechtstreek

 

In februari 2017 zijn de prestatieafspraken Hilversum 2017-2020 ondertekend. Meerjarige kaderafspraken worden in jaarschijven, met daarin concrete afspraken voor het jaar erop, uitgewerkt. Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij het vaststellen van de volgende jaarschijf. De prestatieafspraken zijn gegroepeerd rond de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, woningkwaliteit, duurzaamheid, bijzondere en urgente doelgroepen en leefbaarheid. 

 

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.330. Er zijn 3.159 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

Hilversum

Een fijne woning voor iedereen

Woningzoekenden in Hilversum staan ingeschreven bij WoningNet. Om zoveel mogelijk huishoudens passend te kunnen huisvesten is het van belang om voldoende bereikbare sociale huurwoningen te hebben. Het Gooi en Omstreken streeft ernaar om minimaal 80% van de totale sociale huurvoorraad bereikbaar te houden voor de huishoudens met de laagste inkomens. In 2019 was dat 83% en in Hilversum was het 88%. 

Lees meer

Er zijn 217 woningen opnieuw verhuurd. In Hilversum komen jaarlijks de meeste woningen weer voor verhuur beschikbaar, omdat de corporatie hier de meeste woningen heeft.

Het Gooi en Omstreken draagt in Hilversum bij aan de gemeentelijke taakstelling met betrekking tot het huisvesten van statushouders. In 2019 zijn hier 19 statushouders gehuisvest in negen woningen.  

Eind 2019 zijn in Hilversum de eerste wooncoaches van Het Gooi en Omstreken aan de slag gegaan. Alle bewoners van 65 jaar en ouder kunnen een gesprek met hen aanvragen om over de eigen woonsituatie te praten; 34 bewoners maakten hiervan gebruik. 

Het Gooi en Omstreken spant zich in om de voorraad sociale huurwoningen te vergroten. In Hilversum is er, net als in de rest van de regio, een grote vraag naar betaalbare woningbouw voor starters en doorstromers. In de gemeente is om die reden een Taskforce opgericht waarbij actief op zoek wordt gegaan naar nieuwe mogelijkheden om sociale huurwoningen in de gemeente te realiseren.  

Aan regulier en planmatig onderhoud van het bezit in Hilversum heeft Het Gooi en Omstreken in 2019 € 7.323.029 uitgegeven. Het ging voornamelijk om schilderwerk en badkamerrenovaties. Er liepen drie projecten groot onderhoud, waarvan er één werd opgeleverd en twee werden voorbereid. Voor deze projecten is in de meerjaren onderhoudsbegroting vooralsnog een bedrag opgenomen van € 6.117.928; hiervan werd in 2019 € 2.724.072 uitgegeven.

Woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken draagt waar mogelijk bij aan het schoon, heel en veilig houden van haar woningen en de omgeving daar omheen. Zo kunnen bewoners gemaand worden om zaken op te pakken die even aan hun aandacht zijn ontsnapt, zoals het onderhoud van hun tuin. Door regelmatige inspecties vormt Het Gooi en Omstreken de ogen en oren van wijken en buurten. Zo stellen ze niet alleen overlast vast, maar stuiten ze ook op creatieve bewonersinitiatieven. Zo begon in 2019 een groep bewoners die zich Vrienden van de Vijver noemde met het gezamenlijk opknappen van de Riebeeckvijver. 

Het Gooi en Omstreken is voorstander van dergelijke initiatieven, omdat contacten tussen mensen belangrijk zijn voor ieders gevoel van veiligheid en daarmee bijdragen aan een plezierige leefomgeving. 

Lees meer

Sinds maart 2019 werkt Het Gooi en Omstreken samen met de gemeente Hilversum en collega-corporaties Dudok Wonen en de Alliantie om mensen met schulden beter en sneller te helpen. Daartoe ondertekenden partijen het convenant ‘Vroeg Eropaf’. Hierin zijn afspraken opgenomen rondom vroegsignalering en de preventie van huurschulden.

Een duurzame maatschappij

De 82 woningen aan de Erasmuslaan werden in 2019 groots aangepakt, zowel qua onderhoud en energieverbetering, als wat betreft leefbaarheid en uitstraling. Onder meer het dak, de gevels en de leidingen van water en cv werden geïsoleerd. Het ventilatiesysteem werd vraaggestuurd gemaakt met vocht- en CO2-sensoren. Het project resulteerde erin dat de woningen voldoen aan de doelstelling van Het Gooi en Omstreken om het hele bezit op een gemiddeld Label B te krijgen.  

Lees meer

Twee Label B-projecten zijn in uitvoering dan wel in voorbereiding; het gaat hier om 189 woningen. Voor de Label B-projecten in Hilversum is in de meerjaren onderhoudsbegroting vooralsnog een bedrag opgenomen van € 12,505.387; hiervan werd in 2019 € 7.859.170 uitgegeven.

Eind 2019 hebben de woningen van Het Gooi en Omstreken in de gemeente Hilversum gemiddeld een Energie-Index van 1,28, dit valt binnen de bandbreedte van het voormalig Label B (1,21-1,40).

Media

Cijfers per gemeente:

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

\

Blaricum

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

\

Hilversum

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.330. Er zijn 3.159 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

\

Baarn

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Laren

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 884 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 837 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Wijdemeren

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.066 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Gooise Meren

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Bunschoten

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.091 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.070 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.