Laren

Regio Gooi en Vechtstreek

 

Op 6 maart 2019 tekenden de gemeente Laren, HGO en Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken de prestatieafspraken voor de periode 2019 tot en met 2022. In de afspraken staan de gezamenlijke ambities op het gebied van sociale woningbouw en volkshuisvesting voor de gemeente Laren. Deze ambities sluiten aan op de lokale woonvisie en zijn samengebracht onder de thema’s betaalbaarheid en beschikbaarheid, nieuwbouw en doorstroming, verduurzaming en leefbaarheid. 

 

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 884 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 837 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.  

Laren

Een fijne woning voor iedereen

Woningzoekenden in Laren staan ingeschreven bij WoningNet. Van alle sociale huurwoningen van Het Gooi en Omstreken was in 2019 83% bereikbaar voor de laagste inkomens. In Laren was dit 77%. Dat heeft te maken met de aard van het bezit in deze gemeente. 

Lees meer

Jaarlijks worden 450 tot 500 woningen van Het Gooi en Omstreken opnieuw verhuurd. In 2019 waren dat er in Laren 34. Gemiddeld mag maximaal 25% van de aangeboden woningen met voorrang voor inwoners van de gemeente Laren worden aangeboden. In het verslagjaar was dat 33%. Bij een klein aantal mutaties kan het overeengekomen percentage in een enkel jaar worden overschreden, maar gemiddeld wordt de 25% gehaald.

De gemeentelijke taakstelling met betrekking tot het huisvesten van statushouders werd mede dankzij de inspanningen van Het Gooi en Omstreken gehaald: in 2019 werden er in Laren tien statushouders gehuisvest in vier woningen.  

 

Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat huurders geen betaalproblemen krijgen. Ter voorkoming van huurachterstanden wordt een actief beleid gevoerd, onder meer door huisbezoeken aan huurders met een beginnende achterstand.

Op de plek waar in het centrum van Laren vroeger een zusterhuis stond, het Janshuis, worden vier woningen gerealiseerd die geschikt zijn voor vitale senioren. De bouw gaat in februari 2020 van start. 

De afgelopen jaren heeft Het Gooi en Omstreken in Laren conditiemetingen uitgevoerd aan de buitenzijde van de woningen. De resultaten van deze metingen zijn gebruikt als input voor de onderhoudsbegrotingen van de complexen.  

Aan het onderhoud van het bezit in Laren werd door Het Gooi en Omstreken in 2019 € 932.435 uitgegeven.  

 

Woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken wil aansluiten bij de lokale behoeften en zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. De corporatie praat met bewoners over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid. 

Lees meer

Bewoners en de buurtpreventievereniging in de wijk Wevers-Erfgooiersbuurt hebben gevraagd om verlichting in de donkere achterpaden. In 2019 is Het Gooi en Omstreken gestart met de voorbereidingen voor het aanbrengen hiervan. De achterpadverlichting vergroot de leefbaarheid en de veiligheid. 

In geval van overlast spreken de woonconsulenten van Het Gooi en Omstreken bewoners in de eerste plaats aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Als dat nodig en mogelijk is bieden zij een helpende hand. Niet door het probleem over te nemen, maar door toe te leiden naar hulp. Deze aanpak blijkt te werken. 

Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk te voorkomen dat bewoners betaalproblemen krijgen en hulp te bieden als er al betaalproblemen zijn. Ter voorkoming van huurachterstanden wordt een actief beleid gevoerd, onder meer door huisbezoeken aan bewoners met een beginnende achterstand. 

Een duurzame maatschappij

Door de fusies met achtereenvolgens Woningbouwvereniging Laren en Woningbouwvereniging Van Erfgooiers heeft Het Gooi en Omstreken er in de gemeente Laren bezit bij gekregen, dat niet in het oorspronkelijke energieverbeteringsprogramma van de corporatie was opgenomen. Dit programma is verlengd, zodat ook de woningen in Laren worden verduurzaamd.

Lees meer

Voor verduurzaming van het bezit in Laren is in de meerjaren onderhoudsbegroting vooralsnog een bedrag opgenomen van ruim € 5.305.645. De voorbereidingen van twee projecten gingen in 2019 van start; daarmee was een bedrag gemoeid van € 106.182. In Laren is de gemiddelde energie-index van het bezit eind 2019 nog 1,72, dit is gelijk aan een voormalig Label C.

Media

Cijfers per gemeente:

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

\

Blaricum

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

\

Hilversum

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.330. Er zijn 3.159 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

\

Baarn

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Laren

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 884 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 837 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Wijdemeren

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.066 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Gooise Meren

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Bunschoten

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.091 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.070 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.