Resultaten

Het Gooi en Omstreken 

Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten die wij in 2019 boekten.

Samen werken aan een fijne woning voor iedereen

De betaalbaarheid van wonen staat bij Het Gooi en Omstreken voorop. Het huurbeleid is erop gericht om voldoende betaalbare woningen bereikbaar te houden voor de primaire doelgroep. Daarnaast vindt Het Gooi en Omstreken het belangrijk dat de secundaire doelgroep ook op goedkopere sociale huurwoningen kan blijven reageren.

Lees meer

Het gaat hier om mensen met een iets hoger inkomen die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, die ook aangewezen zijn op een sociale huurwoning met een lage huur. Daarom willen we minimaal 80% van de sociale huurvoorraad bij mutatie bereikbaar houden voor woningzoekenden met de lagere inkomens. In 2019 is dit aandeel 82% (figuur 1.1).

Woningtoewijzing

Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep. Ten minste 80% moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.035 (prijspeil 2019). Tot en met 2020 mogen corporaties maximaal 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436. De overige 10% vrijkomende sociale huurwoningen mag vrij worden toegewezen. Het Gooi en Omstreken heeft in 2019 92% van de vrijkomende woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.035 (figuur 1.2).

Woningcorporaties moeten passend toewijzen. Dat betekent dat jaarlijks aan 95% van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een woning moet worden toegewezen met een huurprijs onder de voor hen geldende toepasselijke aftoppingsgrens. Voor Het Gooi en Omstreken bedroeg dit percentage in 2019 99,7%.

 

Huurverhoging

Het Gooi en Omstreken heeft in 2019 opnieuw een inflatievolgende huurverhoging toegepast.Deze bedroeg 1,6%. Bij alle bewoners van een sociale huurwoning met een nettohuur onder de liberalisatiegrens (€ 720,42) is deze huurverhoging doorgevoerd. Bewoners van een sociale huurwoning met een nettohuur boven de liberalisatiegrens hebben geen huurverhoging gehad. Daarnaast hebben bewoners van geliberaliseerde huurwoningen, onzelfstandige woningen en woonwagens een inflatievolgende huurverhoging gehad.

 

Nieuwe verhuringen

Het Gooi en Omstreken bezit 8.171 zelfstandige woningen in zeven gemeenten, verdeeld over de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemvallei. Eind 2019 stonden er 38.261 huishoudens ingeschreven als woningzoekenden in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij WoningNet regio Eemvallei, waar Bunschoten, en sinds december 2019 ook Baarn, deel van uitmaakt, stonden 43.969 woningzoekenden ingeschreven. In beide regio’s nam het aantal woningzoekenden het afgelopen jaar toe, net als in 2018. Dit heeft onder meer te maken met de toegenomen vraag vanuit de gemeenten als het gaat om het huisvesten van mensen die uitstromen uit instellingen en statushouders in combinatie met een woningaanbod dat niet navenant toeneemt.

Het Gooi en Omstreken huisvestte in 2019 58 statushouders in 42 woningen. In totaal werden er 491 woningen opnieuw verhuurd.

 

Wooncoaches

In samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek werden in 2018 de mogelijkheden onderzocht
van de inzet van een zogenaamde wooncoach en gingen de eerste wooncoaches ook daadwerkelijk aan de slag. Bij Het Gooi en Omstreken waren de wooncoaches in 2019 met name actief in Hilversum, Nederhorst den Berg en Bunschoten; ze legden 93 bezoeken af. Tijdens die bezoeken werden bewoners geadviseerd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In 2020 rapporteren wij over de resultaten hiervan.

 

Nieuwbouw en onderhoud

Door het toevoegen van nieuwbouwwoningen wil Het Gooi en Omstreken het sociale woningbezit uitbreiden. De vraag naar sociale huurwoningen is in de regio groot. Het nieuwbouwprogramma van Het Gooi en Omstreken zorgt voor uitbreiding, verjonging en diversiteit van het woningbezit. In 2019 werden geen nieuwe woningen opgeleverd, maar werd veel tijd en energie gestoken in planontwikkeling, acquisitie en de start van diverse bouwprojecten.

 

Onderhoud

Een goede kwaliteit begint bij het regelmatig onderhouden van het bezit. Door bewoners geconstateerde gebreken aan hun woning worden verholpen via het klachtenonderhoud. Wanneer nieuwe bewoners een woning betrekken vindt mutatieonderhoud plaats. En er is planmatig onderhoud zoals schilderwerk. Daarnaast doet Het Gooi en Omstreken uitgaven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Wooncomplexen waar meerdere onderhoudsingrepen nodig zijn, worden projectmatig aangepakt; het zogeheten groot onderhoud.

Aan de hand van een meerjaren onderhoudsbegroting wordt per jaar bekeken wat er gezien
de technische kwaliteit van de woningen nodig is en welke projecten wanneer worden aangepakt.
Sommige projecten lopen over meerdere jaren.

Het Gooi en Omstreken heeft in diverse gemeenten de afgelopen jaren al miljoenen euro’s
geïnvesteerd aan het verbeteren van de energieprestaties van haar woningen. De hoogte van
het bedrag is afhankelijk van de staat van onderhoud en de planning van de onderhoudsactiviteiten.
Daarnaast hangt de hoogte van het bedrag af van het aantal huuropzeggingen in betreffende jaar.

In 2019 gaf Het Gooi en Omstreken € 14.427.589 uit aan onderhoud. De conditiescore van het
bezit volgens NEN2767 is 1,89. De scores binnen deze systematiek lopen van 1 tot 6, waarbij 1
zeer goed is en 6 zeer slecht. Met een gemiddelde van 1,89 zijn de woningen van Het Gooi
en Omstreken in goede conditie.

Samen werken aan woonplezier in de buurt

Op het gebied van leefbaarheid is Het Gooi en Omstreken in 2019 verder gegaan op de ingeslagen weg. Als wijkspeler is de corporatie betrokken bij het beheer en de ontwikkeling  van de woonomgeving. Op die basis neemt zij, samen met bewoners, gemeenten en andere partners, haar verantwoordelijkheid. Daar waar nodig investeert Het Gooi en Omstreken in  wijkvoorzieningen.

De woonconsulenten van Het Gooi en Omstreken hebben zich in het verslagjaar onder meer bezig gehouden met het voorkomen en oplossen van overlastproblemen. Hiermee vergroten zij woonplezier en veiligheid in buurten en wijken.

Samen werken aan een duurzame maatschappij

Het Gooi en Omstreken verbeterde in 2019 de energieprestatie van 82 woningen aan de Erasmuslaan in Hilversum. Het Gooi en Omstreken streeft naar een gemiddelde energie-index van 1,25; door haar energieverbeteringsprogramma is de gemiddelde energie-index eind 2019 al 1,27 (2018: 1,28).

Bekijk de Energie-index per gemeente op 31-12-2019

Een toegeruste organisatie

In 2019 hebben wij onze archieven gedigitaliseerd. Na opschoning van het papieren technische complexarchief en het bewonersarchief zijn alle overgebleven documenten gescand en
opgeslagen. In 2017 en 2018 vonden de juridische fusies plaats met de woningbouwstichtingen Laren,
Van Erfgooiers en ‘t Goede Woonhuys. De implementatie van de fusies in de systemen van
Het Gooi en Omstreken kreeg in 2018 en 2019 zijn beslag.

Overige resultaten

Het Gooi en Omstreken ziet de Aedes-benchmark als onderdeel van de verantwoording die zij aflegt over haar presteren. In dit jaarlijkse onderzoek worden de prestaties van corporaties op de onderdelen huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en betaalbaarheid & beschikbaarheid met elkaar vergeleken. Het Gooi en Omstreken scoorde in 2019 een bovengemiddelde A op Duurzaamheid. Op de overige onderdelen werd een gemiddelde B-score behaald en een C-score op het onderdeel huurdersoordeel. Wat deze laatste score betreft: Het Gooi en Omstreken haalde weliswaar op alle onderdelen van het huurdersoordeel betere cijfers dan in 2018, maar landelijk zijn de beoordelingen nóg harder gestegen. Hierdoor komt Het Gooi en Omstreken ondanks mooie cijfers net onder het gemiddelde uit.

Lees meer en bekijk de Aedes-benchmark 2019

In juni tekenden vijftig maatschappelijke organisaties en acht gemeenten het Taalakkoord 2019-2021 voor de regio Gooi en Vechtstreek. Namens Het Gooi en Omstreken zette directeur-bestuurder Maarten van Gessel zijn handtekening eronder. Doel van het akkoord is dat alle inwoners van de regio de kans krijgen om beter te kunnen lezen, schrijven, rekenen en te beschikken over voldoende digitale vaardigheden. De ondertekenaars slaan de handen ineen en bundelen kennis om meer laaggeletterden te bereiken.

In de gemeente Gooise Meren werden in 2019 door de woningcorporaties, hun huurders

organisaties en de gemeente zogenaamde kaderafspraken gemaakt. Thema’s hierin zijn betaalbaarheid, duurzaamheid, het voorkomen van schulden, het bevorderen van doorstroming, leefbaarheid en het goed huisvesten van bijzondere doelgroepen. Deze kaderafspraken vormen samen met de productieafspraken die met iedere woningcorporatie afzonderlijk zullen worden gemaakt, de prestatieafspraken.