Wijdemeren

Regio Gooi en Vechtstreek

 

In de gemeente Wijdemeren is de woonvisie 2016-2020 van kracht. Het is een lokale invulling van de regionale woonvisie 2016-2030 en vormt de basis voor de prestatieafspraken die Het Gooi en Omstreken in deze gemeente, samen met onder meer de HGO, heeft gemaakt. Doel hiervan is het zo goed mogelijk afstemmen van de woningvoorraad op de behoeften van de bewoners. Er zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzame kwaliteit van de voorraad en over nieuwbouw. Begin 2020 zullen nieuwe meerjarige prestatieafspraken worden ondertekend. 

 

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.066 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

Wijdemeren: Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg, 's-Graveland

Een fijne woning voor iedereen

Als een woning in Wijdemeren vrijkomt, wordt deze aangeboden aan de woningzoekenden via WoningNet. Het huurbeleid bepaalt de hoogte van de huur voor de nieuwe bewoner. Het Gooi en Omstreken wil minimaal 80% van de totale sociale huurvoorraad bereikbaar houden voor de huishoudens met de laagste inkomens. In Wijdemeren was dit in het verslagjaar 82%.  

Lees meer

Jaarlijks worden 450 tot 500 woningen van Het Gooi en Omstreken opnieuw verhuurd.
In Wijdemeren waren er in 2019 73 nieuwe verhuringen.  

Het Gooi en Omstreken heeft met de gemeente Wijdemeren afgesproken dat maximaal 25% van de vrijkomende woningen onder de noemer lokaal maatwerk mag worden toegewezen.
In 2019 was dit 19%. 

Het Gooi en Omstreken is bereid in Wijdemeren statushouders te huisvesten om de gemeente te helpen bij het realiseren van haar taakstelling. In 2019 zijn er in Wijdemeren zeven status-houders gehuisvest in twee woningen.  

In Nederhorst den Berg in de gemeente Wijdemeren bezochten de wooncoaches van Het Gooi en Omstreken twaalf bewoners.

Op de plek van de voormalige gemeentewerf bereidt Het Gooi en Omstreken de plaatsing voor van zestien tijdelijke Tiny Houses. 

Deze worden geplaatst als oplossing tegen het enorme tekort aan sociale huurwoningen.
De woningen zijn aardgasloos, gemaakt van duurzaam materiaal en blijven minstens tien jaar staan. Omdat de woningen bijna volledig in een fabriek worden gemaakt duurt het plaatsen van de woningen maar enkele weken. De oplevering is voorzien voor de zomer van 2020. 

Waar vroeger aan de Voorstraat het gemeentehuis van Nederhorst den Berg stond, realiseert Het Gooi en Omstreken twaalf sociale huurappartementen en vijf eengezinswoningen. 

De oplevering staat gepland voor april 2020. 

Aan regulier en planmatig onderhoud en onderhoud bij mutatie gaf Het Gooi en Omstreken in de gemeente Wijdemeren in 2019  € 2.393.293 uit.

Woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken wil aansluiten bij de lokale behoeften en zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. De corporatie praat met bewoners over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid. In Wijdemeren vindt over afzonderlijke kwesties overleg plaats tussen Het Gooi en Omstreken en haar maatschappelijke partners. Als daar aanleiding toe is, wordt contact gezocht met gemeente, politie en andere partijen over de leefbaarheid in complexen en buurten. Omgekeerd geldt dat, als derden met Het Gooi en Omstreken willen samenwerken, de corporatie graag meewerkt en meedenkt als het om haar bewoners of woningen gaat. Verder zet Het Gooi en Omstreken in Wijdemeren Buurtbemiddeling in bij conflicten tussen buren. 

Lees meer

In Wijdemeren is door gemeente en corporaties een start gemaakt met overleggen waarin
de preventie van huurachterstanden ter sprake is gekomen. Het is de bedoeling om tussen
partijen te komen tot een convenant ‘Vroeg Eropaf’, waarin, op basis van het ‘model Hilversum’, de afspraken rondom vroegsignalering en preventie van huurschulden zijn vastgelegd.

Een duurzame maatschappij

De in Wijdemeren werkzame woningcorporaties onderschrijven het ‘Convenant Energiebesparing Huursector en streven ernaar dat eind 2020 het woningbezit van de sector gemiddeld uitkomt op een energielabel B (energie-index tussen 1,21 en 1,40). Eind 2019 hebben de woningen van Het Gooi en Omstreken in de gemeente Wijdemeren een energie-index van 1,23 (voormalig label B). Er staan acht woningen voor energieverbetering op de planning in ’s Graveland. Voor dit project is in de meerjaren onderhoudsbegroting vooralsnog een bedrag opgenomen van € 169.953; hiervan werd in 2019 € 11.234 uitgegeven.

Media

Cijfers per gemeente:

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

\

Blaricum

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

\

Hilversum

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.330. Er zijn 3.159 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

\

Baarn

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Laren

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 884 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 837 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Wijdemeren

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.066 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Gooise Meren

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Bunschoten

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.091 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.070 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.